DOTACJE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy KRISBUT–NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 122 912.64 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 122 912.64 PLN

Nr Umowy : POIR.03.04.00-24-0037/20-00

Beneficjent: KRISBUT - NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ